Építők sör nyereményjátékának szabályzata


1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE

Az (”Játék”) szervezője a Stari Sörfőzde (Székhely: 8300 Tapolca, Petőfi s. u. 12.) (”Szervező”). A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező saját maga (”Lebonyolító”) látja el.

2. A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

2.1 A Játékban kizárólag 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy (”Játékos”) vehet részt, aki a Játék 3. pontban írt időtartama alatt http://stari.hu oldalon található ”Javaslatok új értékesítési pontokra” elnevezésű odalon”) elérhető űrlapot maradéktalanul kitölti elfogadja a jelen szabályzatban (”Játékszabályzat”) írt valamennyi feltételt (a továbbiakban együtt: ”Pályázat”).

2.2 Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból.

2.3 Szervező kizárólag azokat a részvételeket tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok által megjelölt helyek valósak. Amennyiben a Játékos nem saját maga nevét, e-mail címét írja a kitöltendő mezőkbe Lebonyolító kizárja magát a játékból.

2.4 A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

2.5 A Játékból ki vannak zárva a Stari Sörfőzde tagjai, személyzete, családtagjai, dolgozói és mindezen játékot szervező és segítő személyek Ptk. 685.§ (b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

2.6 A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy nem létező személyként vesznek részt azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Játékban abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okoztak.

3. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

2016. április 25-én indul és 2016. június 1-ig tart.

4. A JÁTÉK MENETE, SORSOLÁS

4.1 A Játékosok az Alkalmazáson keresztül 2 kérdésből álló űrlapot tölthetnek ki. A feltett kérdésekre értelmesen válaszoló Játékos automatikusan részt vesz a sorsoláson.

4.2 A sorsolás időpontja 2016. június 2.

4.3 A sorsolás véletlen generátorral Random.org rendszerén keresztül számítógépen történik.

4.4 A nyeremény másra át nem ruházható, készpénzre, vagy bármely egyéb kedvezményre, vagy nyereményre át nem váltható.

5. NYERTES ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNY ÁTADÁSA

5.1 Lebonyolító a Nyeremények nyertesét a sorsolást követően értesíti az Alkalmazás engedélyezése során megadott e-mail címen (”Értesítés”). A nyertes Játékos az adott e-mail címen köteles visszaigazolni az Értesítést, valamint a Nyeremény átvételéhez esetlegesen szükséges személyes adatait (teljes név, lakcím) pontosan megadni. Amennyiben a nyertes az Értesítést nem igazolja vissza, úgy a nyertes kizárásra kerül, és Szervező tartaléknyertest jelöl ki.

5.2 A Nyertesekkel a nyeremény átvételéről személyesen egyeztetünk. A Nyertesek nevét a sorsolást követően a Stari Sör Tapolca - Megkülönböztet és a Veszprém Handball Team Facebook oldalán közzétesszük.

6. ADATVÉDELEM, SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOGOK

A jelen Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy

6.1 a Szervező, mint adatkezelő és Lebonyolító, mint adatfeldolgozó a megadott személyes adataikat a Játékkal összefüggésben, aJáték időtartama alatt kapcsolattartás és adminisztráció céljából kezelje, illetve feldolgozza;

6.2 nyertesség esetén nevüket és Facebook profilképüket a Szervező és/vagy Lebonyolító minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza, az Alkalmazás felületén feltüntesse;

6.3 A játékosok részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.

6.4 A megadott adatok kezelője a szervező Stari Sörfőzde, mint adatkezelő. Az adatok feldolgozását a Szervező végzi, mint adatfeldolgozó.

6.5 Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a Nyeremény átadása előtt kérelmezi.

7. VEGYES RENDELKEZÉSEK

7.1 Az adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremények értesítésének ezen hibákból fakadó elmaradásáért vagy késedelméért sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

7.2 Amennyiben a nyertes a Nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől/Lebonyolítótól nem követelheti.

7.3 A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a www.facebook.com Weboldalt/Alkalmazást, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások estére. Tehát amennyiben a Weboldalt/Alkalmazást, illetve szervert ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező, illetve a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal.

7.4 Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mailcímek, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.

7.5 Ha a Játékos adatfeltöltés vagy játék közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

7.6 Szervező, illetve Lebonyolító kizárja a felelősségét a Rajongói oldal/Alkalmazás rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

7.7 A Játék semmilyen módon nem szponzorált a Facebook által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik a Facebook-hoz. Az adatszolgáltatás nem a Facebook részére, hanem a Szervező részére történik.

7.8 Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztassa.